×
EN

KVKK Aydınlatma Metni

ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ olarak, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “Veri Sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’ne bağlı birimleri, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Kimlik Bilgileriniz adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, 

Sigorta veya hasta protokol numaranız ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz, 

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz;

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; 

Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,

Diyaliz merkezlerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız, 

Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz. 

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; 

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, kimlik tespiti

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Diyaliz merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, 

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

İlgili mevzuat uyarınca saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesi, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

Sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, 

Hastane ve tıp merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, 

Sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, 

Diyaliz Merkezlerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması,

Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

Sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizin saklanması, 

Çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, 

Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, 

Kişisel verilerinizin açık rızanızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır. Bu haller:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

2. Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay:

ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’ne başvuranlar başvuru esnasında, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Açık Rıza Metnini” ad-soyad bilgileri ile birlikte imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olacaklardır. 

Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, kişisel verilerin paylaşımı suretiyle verilebilecek ve hizmet alınan kişi veya şirketler ile kuruluşlardan hizmet alınamaması suretiyle hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulamamasından doyalı ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

Bu doğrultuda kişisel verileriniz ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ ve birimlerine, 

Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa ait alt birimler, aile hekimliği merkezleri

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, 

Adli makamlar

Nüfus Genel Müdürlüğü, mahkemeler ve icra daireleri, 

Türkiye Eczacılar Birliği, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 

Sigorta şirketleri, hastalar tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler,

Elektronik Tıbbi Kayıtlar ve Elektronik Sağlık Kayıtları sistemlerine, şirket sunucu ve veri depolama ünitelerine, 

Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız,

SAP uygulamalarına ve yedekleme sistemlerine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Özel Özel Yaşam Diyaliz Merkezi’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Özel Yaşam Diyaliz Merkezi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği,

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

6. Veri işleme süresi:

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükarda ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’nin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca; ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’ne başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

bİşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,

Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.yasamdiyaliz.com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu”nu doldurarak;

Büyükdere Mah. Hilaller sok. No:17, 0026 Odunpazarı/Eskişehir info@yasamdiyaliz.com.tr

adresine bizzat teslim edebilir,

Noter kanalıyla; Formun ıslak imzalı bir nüshasını, ÖZEL YAŞAM DİYALİZMERKEZİ Klinik Finans ve İdari İşler Sorumlusuna kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilirsiniz.

ÖZEL YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ’ne ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.