×
EN

Organizasyon Yapısı

DİKEY VE YATAY KOORİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI

Dikey Entegrasyon Noktaları 

Organizasyon şemasında görüldüğü üzere yönetiminde örgütsel kademeler yukarıdan aşağı doğru aşamalı bir şekilde birbirinin yönetimi altında bulunmaktadır. Kurumumuzda, dikey (hiyerarşik) ve Yatay yönetim şekli kullanılmaktadır. Merkezimizin organizasyon yapısı KKU.YD.01 Organizasyon Şemasında belirtilmiştir.

Yatay Entegrasyon Noktaları

Yatay örgütlenmede görevler göz önünde tutulmaktadır. Dikey örgütlenmedeki gibi katı bir hiyerarşi yoktur. Önemli olan görevin etkili bir biçimde yerine getirilmesidir. Bu tür örgütlenmede emirler bir üst amirden değil, işlerin gereklerine göre ilgililerden alınabilmektedir. Yatay entegrasyon noktalarında hemşire/tekniker ve diğer personel ekip halinde çalışarak iş bölümü sağlanmakta, yetki ve sorumluluklar belirlenerek bunlardan doğacak sorumluluklar dikkate alınmaktadır. 

- Merkezimizin amacı; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda hemodiyaliz tedavi hizmeti sunmaktır.

- Merkezimizde bulunması gereken faaliyet iznine esas personel Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik (MADDE 22) esas alınarak belirlenmiştir.

- Merkezimizin tıbbî, idarî ve teknik hizmetleri tabip bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür.

- Mesul müdür, hemodiyaliz sertifikası sahibi tabipse aynı zamanda merkezin hemodiyaliz sertifikalı tabiplik görevini de yürütür.

- İlk otuz cihaza kadar bir kadrolu,  otuzdan fazla cihazı olan merkezler için her otuz cihaza kadrolu veya kısmi zamanlı ilave bir sertifikalı tabip bulunur.

- Hemodiyaliz tedavisi gören her hasta, en az ayda bir kez sertifikalı uzman tabip tarafından muayene edilerek değerlendirilir. Bu değerlendirme merkezde kısmi zamanlı görev yapan uzman tabip tarafından yapılır.

- Merkezimizde hemodiyaliz uygulaması için üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu diyaliz bölümlerinden mezun diyaliz teknikeri ve sertifikalı hemşire tabip dışı sağlık personeli olarak görevlendirilir.

  • İlk on cihaza kadar iki, bu sayının üzerinde ilâve her beş cihaz için ilâve bir tabip dışı sağlık personeli bulunur.
  • Her tedavi seansında beş hastaya kadar en az bir; daha sonraki her beş hasta için ilâve bir tabip dışı sağlık personeli bulunur.

- Merkezimizde mesul müdür denetiminde bir Diyetisyen bulunur.    

- Merkezimizde her sekiz hemodiyaliz cihazı için bir yardımcı personel bulunur.

- Merkezimizde büro işlerini ve satın alma işlerini yürüten Klinik Uygulamalar Sorumlusu bulunmaktadır.

- Merkezimizde bir ön muhasebe personeli görev yapmaktadır

- Merkezimizde bir sekreter görev yapmaktadır.